กก

     Audio Feature

  •     Four auxinput 

  •     One stereo line out

  •     One earphone jack                                            

  •     One stereo out with max 22w per each channel

  •     Two scart interface

           Audio Sound Effect                           

  •     Cinema

  •     SRS WOW

  •     Normal stereo

  •     Equalizer

 
   
Plasma TV / Monitor